Projekt

Cirka 40 arbeten av olika slag har (2003) på ett eller annat sätt understötts av stiftelsen sedan starten 1990. Stiftelsen kan stödja alla typer av projekt inom ämnesområdena, om de avses bli publicerade i vetenskapligt medium. Här följer några exempel:

 • Ehrenberg Maria, Karlsson Birgitta
  Tranemåla, en basinventering av mark och markhistoria samt naturvårdssynpunkter.
  Examensarbete, Lunds Universitet 20 p, 1993

 • Martinsson Owe, Kvillemo Peder
  Odlings- och proveniensförsök med fågelbär
  arbetsrapport 81
  Inst för skogsskötsel , Sveriges Lantbruksuniversitet Umeå

 • Eiseltovà Martina, Björk Sven m fl
  Restoration of Lake Ecosystems - a training handbook
  IWRB Publikation 32, 1994

 • Witzgall Peter m fl
  Mating disruption of pea moth, cydia nigricana and codling moth C pomonella, using blends of sex pheromones and attraction antagonists
  Techn Transfer in Mating Disruption, IOBC, wprs Bulletin Vol 20(1) 1997 p 207-215

 • Heider Vanessa, Scharf Burkhard
  Förstudie beträffande utbredning och ekologisk funktion av ostracoder (musselkräftor) i skogslandskapets sjö- och våtmarksekosystem.
  Ostracoder i mellanblekinges sjöar.
  Blekinges Natur 1999

 • Björkman Leif
  Pollenanalys av två lagerföljder från Tranemåla utmark i Blekinge
  Kvartärgeol avd, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet
  Rapport 1999

 • Lindbladh M, Bradshaw R, Holmqvist B
  Pattern and process in south Swedish forests during the last 3000 years, sensed at stand and regional scales
  Journal of Ecology 2000, 88, 113 -128

 • Cronberg Gertrud
  Rolands hav - en guldgruva för guldalger
  Blekinges Natur 2000