Program för Erik och Ebba Larssons samt Thure Rignells stiftelse

antaget vid styrelsemöte den 2 november 1990:

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning.

Styrelsen ser som sin huvuduppgift att utveckla stiftelsen i samklang med Erik och Ebba Larssons samt Thure Rignells tankar och idéer. Dessa är genom den nuvarande styrelsens mångåriga och nära relationer till Tranemåla väl kända. Det är sålunda välbekant att skogen låg stiftarna varmt om hjärtat. Erik Larsson har gjort sig känd för en framsynt och ekologisk syn på skogsbruket, som var ovanlig på hans tid. Det ter sig därför naturligt att främjandet av vetenskaplig forskning varom talas i Ebba Larssons testamente inriktas mot forskning om skogen och dess livsbetingelser.

Fastigheten Tranemåla 1:6 bör bevaras i stiftelsens ägo.

Byggnaderna används som bas för fältförsök med möjlighet för forskare till övernattning eller viss tids vistelse, men också som bas för exkursioner, seminarier eller andra sammankomster.

Skogsmarken används dels till fältförsök, dels till skogsbruk med avsikt att ge rimlig avkastning, varvid förutsättes ömsesidigt hänsynstagande mellan forskning och skogsbruk.

Kulturlandskapet i gårdens närhet bibehålles och vårdas.

Inriktningen mot skogsforskning utesluter inte forskning och verksamheter inom andra områden i stiftarnas anda.