Utlysning 2023

År 2023 delar Erik och Ebba Larssons samt Thure Rignells stiftelse (Tranemålastiftelsen) ut ca 150 000 kr fördelade på 2-4 projekt.

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och prioriterar skogsforskning med biologisk och ekologisk inriktning.

Stiftelsen kan även stödja humanistiska forskningsprojekt inom till exempel konst och kultur.

Från och med 2022 prioriteras särskilt forskningsprojekt om skötsel av lövskog och blandskog med andra brukningsformer än kalhyggesbruk. Stiftelsen vill därigenom verka för ett mer variationsrikt skogsbruk som gynnar både produktion av ett varierat virkessortiment, biologisk mångfald, rekreations- och kulturhistoriska värden.

Projekt med anknytning till Tranemåla gård prioriteras. Tranemåla skog erbjuder mycket goda möjligheter för anläggande av skogliga försök med inriktning på till exempel föryngring av tall och olika lövträdslag. Skogen lämpar sig också för försök med inriktning på utvecklande av biologisk mångfald och sociala värden.

Ansökan inkl. CV (max 3 sidor) och projektbeskrivning (max 5 sidor) skickas senast 2023-01-31 till

E o E Larssons samt T Rignells stiftelse c/o Jörg Brunet

Grynvägen 55

247 55 Dalby

Ansökningsblanketten kan hämtas hem i pdf-format. För att öppna detta format behövs Adobe Acrobat Reader som finns att hämta gratis på Adobes hemsida.

Vid frågor, kontakta Jörg Brunet, jorg.brunet@slu.se